KUNDREGISTER FÖR SOULMAMA ARTS, REGISTERBESKRIVINING

KUNDREGISTER FÖR SOULMAMA ARTS, REGISTERBESKRIVINING, följer EU:s uppgiftsskyddslag.

 

Skapat 29.3.18

1. Registret innehas av

Soulmama Arts

FO-2260305-6

Jeussvägen 696

68500 Kronoby

2. Registeransvarig

Alexandra Sandbäck / Soulmama Arts

FO-2260305-6

Jeussvägen 696

68500 Kronoby

3. Registrets namn

Kundregister för Soulmama Arts

4. Syftet med behandling av personuppgifter (registrets syfte)

Kundregistrets personuppgifter används till att sköta kundförhållanden så som fakturering och leverans, samt i marknadsföringssyfte.

5. Registrets datainnehåll

Registret samlar basinformation om de registrerade, som till exempel: namn, adress, telefonnummer, e-postadress

6. Systematiska informationskällor

Registerinnehavaren sparar den information som kunden själv meddelar då hon gör beställningar på Soulmama Arts webshop, samt då hon tar kontakt via e-post eller telefon.

7. Regelmässigt lämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområde

Inget regelmässigt lämnande av uppgifter sker till tredje parter. Inget lämnande utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för att skydda registret

Kunduppgifterna på Soulmama Arts är sparade i registerinnehavarens system (dator, server, samt telefon), som är skyddat med programvarans skyddsprogram. För att komma åt systemet förutsätts användarnamn samt lösenord. Systemet är även skyddat med brandväggar och andra tekniska skydd. De som har tillgång till registrets uppgifter är endast registerinnehavaren.

9. Den registrerades rätt till att neka

Den registrerade har rätt till att neka registerinnehavaren att använda hens uppgifter i direktreklam, annan distansförsäljning och direktmarknadsföring, samt i marknadsförings- och kundundersökningar och personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligt och vara adresserat till den registeransvarige personen.

10. Den registrerades rätt till granskning

Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv som sparats i registret och har rätt att få kopia på dem. Granskningsbegäran ska göras skriftligt och adresseras till den registeransvarige personen.

11. Korrigering av information

Registerinnehavaren rättar till, tar bort eller kompletterar felaktig eller föråldrad information antingen på eget initiativ eller av kunden ifråga. Den registrerade bör ta kontakt med registerinnehavaren för att korrigera informationen.

CUSTOMER REGISTRY FOR SOULMAMA ARTS, REGISTRY DESCRIPTION
This registry follows EU Data Protection Laws.

Created 29.3.18
1. The registry is held by
Soulmama Arts
FO 2260305-6
Jeussvägen 696
68500 Kronoby

2. Registry Manager
Alexandra Sandbäck / Soulmama Arts
FO 2260305-6
Jeussvägen 696
68500 Kronoby

3. The name of the registry
Customer Registry for Soulmama Arts

4. Purpose of processing personal data (purpose of registration)
The personal data of the customer registry are used to handle customer relationships such as invoicing and delivery, as well as for marketing purposes.


5. Registration data content
The registry collects basic information about the registered, such as: name, address, phone number, e-mail address

6. Systematic sources of information
The registry saves the information that the customer him- or herself announces when making orders at the Soulmama Arts webshop, as well as when she contacts the company via email or phone.

7. Regular disclosure of data outside the EU or European Economic Area
No regular disclosure of data is made to third parties. No data is spread outside the EU or European Economic Area.

8. Principles for protecting the registry
The Soulmama Arts customer information is stored in the registry owner’s system (computer, server, and phone), which is protected with the software’s protection program. To access the system, username and password are required. The system is also protected with firewalls and other technical protection. Those who have access to the data are only the registrant.

9. The right to refuse registry
The registrant has the right to deny the registrant to use direct mail, other distance marketing and direct marketing, as well as marketing and customer surveys and personal enrollments and genealogy. The prohibition must be made in writing and addressed to the controller.

10. Reviewing the registry
The registered person is entitled to review the data about him- or herself stored in the registry and is entitled to copy them. The review request must be made in writing and addressed to the controller.

11. Correction of information
The registry owner corrects, removes or completes inaccurate or outdated information either on his own initiative or by the customer in question. The registrant should contact the registrant to correct the information.